Juriidiline.

PURECOINI TINGIMUSTE LISA A:

PURECOIN KAARDI KASUTUSLEPING

1. Purecoini kaart. Kui teil on Purecoini krüptovaluutasid, võidakse teile anda võimalus taotleda ettevõtte Optimus Cards Limited („Optimus“) väljastatud Purecoini MasterCardi kaarti („kaart“). Kaardi kasutamiseks peate nõustuma alltoodud Purecoini kaardi kasutuslepinguga („kasutusleping“) ja Optimuse kaardiomaniku tingimustega („kaardiomaniku leping“).

1.1. Kasutajalepingu roll. Siinne kasutusleping reguleerib seda, mille alusel Purecoin annab teile kaardi, samuti teie kaardi kasutamist, sealhulgas Purecoini saidil ja/või rakenduses. Kaardi väljastab teile Optimus ja seda kasutuslepingut tuleks lugeda koos kaardiomaniku lepingu ning Purecoini tingimustega.

1.2. Kaardi roll. Kaarti saab kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks kaupmeestelt müügiterminalides, telefoni teel, veebis või makseplatvormidel või sularaha väljavõtmiseks sularahaautomaatidest („sularahaautomaadid“), mis aktsepteerivad MasterCardi kaarte („kaarditehingud“).

1.3. Eelistatud krüptovaluutad. Enne kaardi kasutamist ja eelistatud krüptovaluutade värskendamist peate oma rahakotis olevate krüptovaluutade järjestuse valima vaikimisi kulutavate krüptovaluutadena („eelistatud krüptovaluutad“), enne kui saate oma eelistatud krüptovaluutasid igal ajal värskendada. Kui kasutate oma kaarti, volitate Purecoini eelistatud krüptovaluutade müügiks, mille tulu volitate Purecoinil kasutada Fiati valuutas kaarditehingute rahastamiseks.

1.4. Purecoini roll. Purecoin vastutab teie eelistatud krüptovaluutade („krüptovaluutade teenused“) müügi võimaldamise ja rahaliste vahendite ülekandmise eest, et võimaldada makseid kaupmeestele kaupade ja teenuste ostmiseks ning teile sularahaautomaatidest raha väljavõtmiseks Fiati valuutas kaarditehinguga lubatud summas („ostuhind“) Purecoini teenuste tuludega.

1.5. Kaarditeenused. Vastavalt kaardiomaniku lepingu tingimustele võite kaarti kasutada erinevate kaarditehingute tegemiseks. Kui kasutate kaarditehingu tegemiseks kaarti, annate loa järgmiseks.

1.5.1. Eelistatud krüptovaluutade müük valitud järjekorras. Kui teie esimesest valitud krüptovaluutast ei piisa kogu ostuhinna (nagu allpool määratletud) tasumiseks, võetakse teilt tasu teises valitud valuutas ja nii edasi, kuni ostuhinna kogusumma pluss kaardiomaniku lepingus, selles kasutuslepingus ja Purecoini tingimustes kirjeldatud kaasnevad tasud ja lõivud (koos „kogu ostuhind“) konverteeritakse teie rahakotist Purecoini platvormil („vahetuskurss“) („kogu tehinguhind“) kehtiva kauplemiskursiga; ja

1.5.2. Kogu ostuhinna ülekandmine Fiati valuutas Purecoini rahakotist, et võimaldada järgnevat: i) ostuhinna ülekandmist kaupmehele (st kaupade ja teenuste ostmiseks) või teile (st sularahaautomaadist väljavõtmise korral) ning ii) kõigi kohaldatavate tasude ja lõivude ülekandmine.

1.6. Kaardi taotlemine. Kui taotlete kaarti, peate esitama teatud isikuandmeid. Nõustute, et võime jagada isikuandmeid, mille olete meile varem meie privaatsuspõhimõtete alusel enda isiku kindlakstegemiseks andnud, Optimuse ja teenusepakkujatega, kes tegutsevad meie või Optimuse nimel, tehes seda ainult teie isiku või aadressi kontrollimise ja/või riskide maandamise eesmärgil vastavalt kehtivale seadusandlusele. Optimusega jagatud isikuandmeid töödeldakse vastavalts selle privaatsuspõhimõtetele. Kui te seda teavet ei esita või kui Optimus ei saa Purecoini esitatud teabe alusel teie isikut kinnitada, siis teie kaarditaotlust ei arvestata. Võime keelduda teie taotluse menetlemisest Optimuse kaudu, kui otsustame oma äranägemisel, et rikute Purecoini tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajalepingut.

1.7. Kaardi aktiveerimine. Füüsilise kaardi peate allkirjastama kohe, kui olete selle kätte saanud, ja selle kasutamiseks peate kaardi aktiveerima. Aktiveerimisjuhised on toodud pakendil, millele kaart on lisatud, ja/või Purecoini saidi ja/või rakenduses.

1.8. Kaardi kasutamine.

1.8.1. Nõustute, et kasutate kaarti vastavalt sellele kasutuslepingule, Purecoini tingimustele ja kaardiomaniku lepingule.

1.8.2. Kaardi kasutamiseks kaarditehingu tegemisel on vaja teie nõusolekut. Sõltuvalt kaarditehingu tüübist, mida üritate teha, ja kaupmehe või sularahaautomaadi nõutavast teabest, võite anda nõusoleku järgmistel viisidel, sealhulgas, kuid mitte ainult seoses alljärgnevaga.

1.8.2.1. Kauba ja teenuse ostmine kaupmehelt kaupmehe valdustes olevast müügiterminalist või sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist: teilt võidakse nõuda, et sisestaksite identimiskoodi („PIN-kood“), mille Optimuselt saamise me korraldame (või mille võite valida), välja arvatud juhul, kui kaarditehing tehakse kontaktivaba kaardilugeja kaudu, mille puhul piisab kaardi esitamisest nõusoleku tõendamiseks.

1.8.2.2. Kaupade ja teenuste ostmine kaupmehelt telefoni teel, veebis või makseplatvormil: teilt võidakse nõuda selliste kaardiandmete esitamist, nagu kaardi number, aegumiskuupäev ja kolmekohaline turvakood kaardi tagaküljelt ja/või mis tahes muu teave, kui see on kohaldatav.

1.9. Tõrked või volitamata kanded. Kui arvate, et teie kaart on kadunud või varastatud või et on tehtud viga või volitamata tehing, võtke kohe ühendust kaarditeenuse toega telefonil +44203 318 3774 (võivad kehtida kõnetasud) ja Purecoini klienditeenindusega. Lisateavet turvalisuse kohta leiate kaardiomaniku lepingu punktist 9.

1.10. Maksimaalne täitmisaeg. Kaarditehingu enda maksimaalne täitmisaeg sõltub kaupmehe, sularahaautomaadi omaniku, kaardiskeemi ja/või teiste teenusepakkujate tegevusest.

1.11. Kasutuslimiidid. Kaardi kasutuslimiidid on sätestatud kaardiomaniku lepingu punktis 4.

1.12. Tasud ja lõivud. Teenuste osutamisel võtab Purecoin tasusid ja muid lõive, arvestades sealhulgas hinnavahet, vastavalt Purecoini tingimustele. Need tasud ja lõivud kehtivad lisaks kaardiomaniku lepingus sisalduvatele tasudele ja lõivudele. Kui teete kaarditehingu, vastutate alati kogu ostuhinna eest Fiati valuutas ja tehingu koguhinna eest krüptovaluutas.

1.13. Toetused. Kui teil on õigus kaardiga tasutud kaupade või teenuste eest mis tahes põhjusel raha tagasi saada, töödeldakse tagasimakset vastavalt teie kaardiomaniku lepingu punktis 12 sätestatud tingimustele.

1.14. Teave kaardikannete kohta. Üksikasju kaarditehingute kohta, mille olete sooritanud Purecoini saidi ja/või rakenduse kaudu. Kaarditehingute kontrollimiseks ja haldamiseks peate olema sisse logitud.

1.15. Debiteerimise, juurdepääsu ja tasaarveldamise õigus seoses muude Purecoini teenustega. Kui teil ei ole mingil põhjusel valitud vastavas krüptovaluutade rahakotis piisavalt krüptovaluutasid või kui teil ei ole kaarditehingu rahastamiseks piisavalt Fiati valuutat, jätame endale debiteerimis-, juurdepääsu- või tasaarveldusõiguse seoses kogu kaarditehinguga või selle osaga mis tahes muust Purecoini teenuse summast, mida te meilt saate, sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses mis tahes krüptovaluutadega, mis teil täna või tulevikus mis tahes krüptovaluutade rahakotis on, või seoses mis tahes muude Purecoini teenustega. See hõlmab olukordi, kus Purecoin on andnud teile ajutise krediidi krüptovaluutas või Fiati valuutas seoses vaidlusaluse kaarditehinguga, mis lahendatakse hiljem vastaspoole kasuks.

1.16. Piiramine, peatamine ja lõpetamine. Kaarditehinguid või teie kaardi kasutamist võidakse piirata, peatada või lõpetada viivitamata järgmistel olukordades.

1.16.1. Meie mõistliku arvamuse kohaselt oleme kohustatud seda tegema lepingu või kohaldatava seaduse või mis tahes kohtu või muu asutuse korralduse alusel, millele me mis tahes jurisdiktsioonis allume.

1.16.2. Me kahtlustame teid põhjendatult selle kasutuslepingu (sh Purecoini tingimuste mis tahes sätte) või kaardiomaniku lepingu rikkumises.

1.16.3. Meil on alust arvata, et kaarditehing on ekslik või teie kaardi või tunda muret Purecoini konto turvalisuse pärast või kahtlustame, et Purecoini teenuseid kasutatakse pettuse teel või volitamata viisil.

1.16.4. Kahtlustame rahapesu, terrorismi rahastamist, pettust või muid finantskuritegusid;

1.16.5. Kui teie krediit- või deebetkaart või mõni muu kehtiv makseviis, mis on seotud teie krüptovaluutadega Wallet, lükatakse tagasi.

1.16.6. Teie Purecoini konto kasutamise suhtes toimub mis tahes pooleliolev kohtuvaidlus, uurimine või valitsuse menetluse ja/või me tajume kõrgendatud riski, et teie Purecoini konto tegevusega on seotud õiguslik või regulatiivne mittevastavus.

1.16.7. Teil ei ole krüptovaluuta rahakotis piisavalt krüptovaluutasid, et katta vastava kaarditehingu kogu tehinguhind.

Kui kaarditehingud, teie kaardi kasutamine ja/või mõni või kõik Purecoini teenused on sel viisil piiratud, peatatud või lõpetatud, teavitame teid (välja arvatud juhul, kui see oleks meie jaoks ebaseaduslik) oma tegevusest ja keeldumise, piiramise, peatamise või lõpetamise põhjustest, kui see on asjakohane, koos menetlusega, millega parandatakse kõik faktivead, mis viisid keeldumiseni, peatamiseni või lõpetamiseni. Juhul, kui me keeldume kaarditehingust ja/või teie kaardi ning osade või kõigi Purecoini teenuste kasutamist piiratakse, see peatatakse või lõpetatakse, ennistame kaarditehingu ja/või tühistame piirangu, peatamise või lõpetamise niipea, kui see on mõistlikult teostatav ning kui keeldumise ja/või piiramise, peatamise või lõpetamise põhjused kaovad.

1.17. Kasutusleping ja kaardiomaniku leping. Selle kasutuslepingu, sealhulgas Purecoini tingimuste ja kaardiomaniku lepingu vahelise vastuolu korral on kaardiomaniku lepingu sätted ülimuslikud.

1.18. Purecoini vastutus. See jaotis toimib lisaks mis tahes muule vastutuse piiramisele, mida on kirjeldatud mujal Purecoini tingimustes.

1.18.1. Purecoin ei vastuta teie ees kahju eest, mis tuleneb järgmistest asjaoludest.

1.18.1.1. Kaupmees, kes keeldub kaarti vastu võtmast.

1.18.1.2. Purecoini tingimuste mis tahes rikkumine Purecoini poolt ebanormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei allu Purecoini mõistlikule kontrollile, mis oleks olnud vältimatu vaatamata kõigile Purecoini jõupingutustele seda peatada.

1.18.1.3. Optimuse kaardi piiramine, peatamine või lõpetamine või kaardi väljastamisest või asendamisest keeldumine vastavalt siinsetele tingimustele.

1.18.1.4. Optimus keeldub kaarditehingust, mille teete kaardiga või proovite kaarti kasutades teha;

1.18.1.5. Purecoini poolne teie rahakoti või mis tahes sellega seotud Purecoini teenuste piiramine, peatamine või lõpetamine.

1.18.1.6. Purecoin järgib kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi.

1.18.2. Purecoin ei vastuta kaupade või teenuste eest, mida ostate kaupmehelt kaardiga.

1.18.3. Kui kaart on vigane, piirdub Purecoini vastutus kaardi asendamise abistamisega.

logo

Pure'i/Cryptot juhib Eestis asuv ettevõte Purecoin OÜ (äriregistri number 14929082), mille tegevust reguleerib rahapesu andmebüroo; litsentsinumber FVT000059, registrijärgne asukoht aadressil Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111, Tallinn, Estonia.

Riskihoiatus Krüpto: Seda veebisaiti kasutades nõustute meie kasutustingimustega. Midagi sellel veebisaidil ei tohiks tõlgendada kui soovitust tegutsemiseks. PureCoin OÜ on järgmise litsentsi omanik: FVT000059. Põhjalikumat teavet leiate tingimuste alt.

Purecoini kaardi väljastab Optimus Cards UK Limited, Mastercardi peamine liige ja Financial Conduct Authority (Firma viitenumber 902034) on volitanud seda e-raha asutusena. Optimus Cards UK Ltd on registreeritud Inglismaal ja Walesis, nr 09044866 ja nende registrijärgne asukoht on Suite A, 6 Honduras Street, London, Inglismaa, EC1Y 0TH

In a case any conflict, discrepancy or contradiction between the English and Estonian versions, the English version shall prevail.