Juriidiline.

Tingimused

Jõustumiskuupäev: 1. juuli 2021

Juriidilised Dokumendid

Palun tutvuge siinsete tingimustega („tingimused“) hoolikalt, sest need kujutavad endast teie ja Eesti ettevõtte Purecoin OÜ aadressiga Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111б Tallinn, Eesti („Purecoin“ või „meie“ ja selle tuletised) ning selle tütarfirmade või kontserni äriühingute (kui on kohaldatav) vahelist õiguslikult siduvat kokkulepet. Kahtluste vältimiseks peavad kõik viited Purecoinile sisaldama viiteid selle tütarfirmadele või kontserni äriühingutele (kui on kohaldatav).

 

 Sissejuhatus ja lahtiütlused

Need on Purecoini teenuste kasutamise üldised tingimused. Meie veebisaidi kaudu registreerudes kinnitate, et olete kõikide tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõustunud, et olla kooskõlas tingimuste ja kohaldatavate seaduste ning määrustega. Te vastutate ainsana ükskõik millistest ja kõikidest teie kohtualluvusse kuuluvatest ja teile seoses ükskõik milliste ja kõikide teenuste kasutamisega kohaldatavatest seadustest, eeskirjadest ja määrustest aru saamise ning nendega kooskõlas olemise eest.

Kui te ei nõustu ükskõik millise teenuse tingimustega või muude eeskirjadega või ei täida neid, ei ole teil õigust teenuseid kasutada.

Te kohustute mitte kasutama teenuseid mistahes kriminaalseks tegevuseks, sh rahapesuks, ebaseaduslikeks hasartmängudeks, terroristlike organisatsioonide finantseerimiseks või häkkimiseks. Te vastutate ükskõik milliste ja kõikide põhjustatud kahjustuste eest ning kõikide Purecoinile esitatavate vastutusnõuete eest, mille põhjuseks on kolmanda isiku õiguste rikkumine või ükskõik milliste kohaldatavate seaduste rikkumine.

Seetõttu kaaluge hoolikalt, kas digitaalsete varadega kauplemine või nende omamine on teile teie finantsolukorda arvestades sobiv.

Purecoini teenuseid* kasutades nõustute nende kasutustingimustega. Lugege seda lehekülge iga kord, kui meie veebisaiti külastate, kuna neid tingimusi uuendatakse aeg-ajalt. Mõne Purecoini teenuse kasutamisele võivad kehtida lisatingimused, mis teil palutakse asjaomasel ajal läbi lugeda. Igasuguse vastuolu korral nende tingimustega kohaldatakse nende Purecoini teenuste tingimusi nendele teenustele ja kõikidele nendega seotud teemadele. Need tingimused koos ükskõik milliste muude lisatingimustega on aluseks, mille põhjal Purecoin tagab juurdepääsu Purecoini teenustele.

* Rakenduse ja/või veebisaidi poolt osutatavaid või pakutavaid Purecoini teenuseid pakutakse sellisena, nagu need on, ja sellisena, nagu need on saadaval, koos kõikide puudustega ja ilma igasuguse garantiita, ning siinkohal loobub Purecoin seoses rakenduse, veebisaidi ja muude teenustega igasugustest otsestest, kaudsetest või seadusega ette nähtud garantiidest ja tingimusest, sealhulgas turustatavuse, rahuldava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, täpsuse, muretu kasutamise ja kolmandate isikute õiguste mitterikkumise kaudsetest garantiidest ja/või tingimustest. Ükski Purecoini või selle volitatud esindaja poolt antud suuline või kirjalik teave või nõuanne ei anna garantiid. Kui rakendus, veebisait või teenused defektseks osutuvad, kannate teie kõik vajaliku hoolduse, remondi või paranduste kulud. Mõni jurisdiktsioon ei luba välistada kaudseid garantiisid või tarbijate seadusjärgsete õiguste piiramist, seega ei tarvitse ülaltoodud väljaarvamised ja piirangud teie puhul kehtida.

Üldine teave ja rahakott

Need on Purecoini teenuste kasutamise üldised tingimused. Meie veebisaidi või rakenduste kaudu registreerudes nõustute, et olete kõikide tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Kui te ei nõustu ükskõik millise teenuse tingimustega või muude eeskirjadega või ei täida neid, ei ole teil õigust teenuseid kasutada.

Purecoini veebisait ja pakutavad teenused EI OLE SUUNATUD JÄRGMISTELE ISIKUTELE:

isikud, kellel EI OLE Euroopa Majanduspiirkonnas asuva osalisriigi kodakondsust või seaduslikku elukohta mõnes Euroopa Majanduspiirkonnas asuvas osalisriigis, v.a Holland; ja alla 18 aastased füüsilised isikud.

1. Milliseid mõisteid ja definitsioone me kasutame?

Kui ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud või kui see kontekstist ei ilmne, on järgmistel siinsetes tingimustes ja eessõnas kasutatud suure algustähega mõistetel ning väljenditel järgmine tähendus.

Konto – kasutaja poolt Purecoini juures avatud konto, mille kaudu kasutaja teenustele ligi pääseb.

Rakendused – Purecoini veebi-, Androidi ja iOS-i mobiilirakendused, mis annavad teenustele juurdepääsu.

Ärikonto– juriidilisest isikust kasutaja poolt Purecoini juures avatud konto, mida kasutades pääseb kasutaja ligi rakendustes kuvatavatele konkreetsetele ja piiratud teenustele ning saab neid kasutada.

Sularahahaldus – Purecoini poolt pakutav krüptovarade teenus Purecoini konto ja kaardi omanikele, kus sobivat kasutajat premeeritakse Purecoinilt toetatud krüptovarade ostmise eest ning mis võimaldab nende hoiustamist krüptointressikontol.

Konverteerimiskurss – rakendustes või veebisaidil nimetatud toetatud krüptoraha ühe ühiku hind või vahetuskurss määratud Fiat-raha või muu toetatud krüptoraha osas, mis koosneb viitekursist ja konverteerimistasust vastavalt osas „Tasud ja limiidid“ olevatele kirjeldustele.

Konverteerimisteenus – krüptoraha konverteerimise reguleeritud teenus (mille kohta väljastati Purecoinile Eesti Rahapesu Andmebüroo litsents nr FVT000059), mille abil saavad kasutajad osta Purecoinilt toetatud krüptoraha täpsustatud Fiat-raha ja muu toetatud krüptoraha ning Purecoini poolt täpsustatud Fiat-raha eest, toetatud krüptoraha eest, sh turuhinnaga orderi, limiitorderi ja peatamise orderi teenused, ning sularahahaldus.

Krüptointressikonto – BlockFi, Inc. või Cybavo, Inc. poolt hallatav omnibus-rahakott, kus Purecoin hoiustab oma klientide nimel toetatud krüptoraha eesmärgiga tulu, st intresse teenida ja ümber jaotada.

Hooldaja – isik, kes valdab kasutaja, kelleks siinsete tingimuste koostamise kuupäeval on Cybavo, poolt rahakotti kantud või seal hoitavat krüptoraha ja/või pääsmikke (sh pääsmikku) ja vastutab nende hoidmise eest.

Deebetkaart – Mastercardi deebetkaart, mis on ühendatud Purecoini kontoga, nagu kirjeldatud punktis Lisa A "Purecoini kaardi kasutajaleping", sisse Lisa B “Mastercard Cardi tingimused” ja sisse Lisa C “Pure. Card in Digital Wallets”.

Tasud ja limiidid – täielik loetelu teenusetasudest ja limiitidest vastavalt peatükis „Tasud ja limiidid“ kirjeldatule.

Fiat – raha, mis on valitsuse poolt seaduslikuks maksevahendiks kuulutatud ja mida reguleerib finantsasutus, st euro.

Viivitamatu hoius – teenus, mis võimaldab kasutajatel oma Fiati kontole viivitamatult vahendeid lisada, kasutades oma EMP väljastatud krediit- või deebetkaarti (kuni kolm erinevat kaarti) „Tasudes ja limiitides“ nimetatud tasu eest.

Limiitorder – teenus, kus kasutaja edastab juhise tehingu tegemiseks tulevikus, kui toetatud krüptoraha hind on tõusnud üle kasutaja poolt määratud viitehinna.

Turuhinnaga order – teenus, kus kasutaja edastab juhise tehingu kohe tegemiseks.

Osapool – kasutaja ja Purecoin;

Purecoin – Purecoin OÜ, Eesti aktsiaselts registrikoodiga 14929082, aadressiga Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111б Tallinn, Eesti.

Purecoini konto – elektroonilise raha konto vastavalt peatükis „Purecoini konto“ ja „Deebetkaart“ toodud kirjeldustele.

Viitekurss – toetatud krüptoraha ühe ühiku hind määratud Fiat-raha või mõne muu toetatud krüptoraha osas, mis põhineb madalaimal küsitaval ostuhinnal või kõrgeimal pakutaval müügihinnal krüptoraha müügiks Payward, Inc. poolt käitataval börsil, mida reguleerib turusügavus.

Teenused – Purecoini ja/või Purecoin OÜ poolt kasutajatele pakutavad teenused, sh rahakott ja konverteerimisteenused.

Peatamise order – teenus, kus kasutaja annab korralduse tehingu teostamiseks tulevikus, kui toetatud krüptoraha hind on langenud alla kasutaja poolt määratud viitehinna.

Maksud – maksud, lõivud, tollimaksud või sarnased igat liiki riiklikult määratud maksud, sh näiteks käibe-, müügi-, kasutus- või kinnipeetavad maksud, mis on ükskõik millise jurisdiktsiooni poolt määratavad.

Tingimused – siinsed tingimused, sh kõik peatükid, mida aeg-ajalt uuendatakse.

Kasutaja – igaüks, kes kasutab Purecoini poolt pakutavaid veebisaiti, rakendusi ja/või teenuseid. „Teie“ all mõeldakse kasutajat.

Rahakott ‒ kasutaja krüptoraha rahakott, millele pääseb ligi veebisaidilt või rakendustest ja mis on reguleeritud teenus (mille kohta väljastati Purecoinile Eesti Rahapesu Andmebüroo litsents nr FVT000059), mida kirjeldatakse täpsemalt allolevas osas 6 ja mis sisaldab krüptoraha väljavõtmise teenust ning krüptoraha hoiustamise teenust.

Veebisait – aadressil www.purecoin.app ja kõikides alamdomeenides asuvad veebisaidid.

2. Millised on konto avamise tingimused?

2.1. Ükskõik millise teenuse kasutamiseks, mida võidakse pakkuda „Tasudes ja limiitides“ oleva tasu eest, peate avama konto ja kõik sellised kasutamised tuleb teha konto kaudu. Ühe kontoga seotud digitaalse isikutuvastusega pääseb ligi kõikidele teenustele.

2.2. Iga kasutaja peab kontole registreerumiseks või ükskõik millise teenuse kasutamiseks olema vähemalt 18-aastane.

2.3. Jätame endale õiguse otsustada ühepoolselt, kas avada konto ja/või pakkuda teenuseid ükskõik kellele ja meil ei ole kohustust enda otsust õigustada või tuua välja keeldumise põhjuseid.

2.4. Kogu teave, mida te meile ükskõik millal edastate (sh konto avamisel edastatud teave) peab olema täpne, ajakohane ja täielik ega tohi olla üheski osas eksitav. Aeg-ajalt võime teilt sellist teavet küsida ja/või paluda seda uuendada ning sellisel juhul peate meile selle teabe viivitamatult edastama. Kui te ei saa või ei soovi sellist teavet anda või uuendada või kui teave on vale, on meil õigus konto avamisest keelduda, konto sulgeda ja/või piirata teenuste kasutamist.

2.5. Te tunnistate, et teenuste kasutamine piirdub „Tasudes ja limiitides“ kirjeldatud kogustega.

2.6. Konto avamisega ja teenuste kasutamisega tunnistab iga kasutaja täielikult, et Purecoin ei paku kasutajale mingisugust investeerimisteenust ega -nõu. Iga kasutaja tunnistab täielikult, et ükskõik milline meie veebisaidil või rakendustes pakutav teave, toode või teenus ei ole investeerimisnõuanne ega -soovitus ning vajaduse korral tuleks küsida sõltumatut professionaalset nõu.

2.7. Ärikonto avamiseks peab juriidiline isik vastama järgnevale:

2.7.1 kõik juriidilise isiku juhatuse liikmed ja tegelikud tulusaajad peavad alati olema meie füüsilisest isikust kasutajad, kes on edukalt Fiati vahendid oma kontrole kandnud ja kelle konto(d) ei ole suletud; või

2.7.2 juriidiline isik, kõik juhatuse liikmed ja kõik juriidilise isiku tegelikud tulusaajad peavad olema vastavuses osas 7 toodud tuvastamise korraga.

Kõikidel juhtudel peab juriidiline isik määrama esindaja, kes on vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kellel on piisav suutlikkus ja piisavad volitused nende tingimustega nõustumiseks.

Juriidiline isik vastutab ainuisikuliselt, et Purecoini platvormile juurdepääsul või selle kasutamisel ei rikuta sellisele juriidilisele isikule kohaldatavaid seadusi.

3. Millised on riskid?

3.1. Teenuseid kasutades tunnistate, et sellega kaasnevad erinevat tüüpi riskid, sh ükskõik milliste teenustega seotud varade (st Purecoini pääsmike) väärtuse kõikumisega, Purecoini pääsmike tehniliste puudustega, muu krüptorahaga, veebisaidi ja rakendustega seotud riskid, regulatiivsed ebakindlused ning meie toimingute ja rahalise elujõulisusega seotud riskid. Kuna meie kasutajad võtavad riske ja puutuvad nendega kokku meie teenuste kaudu, soovitame teil tungivalt tutvuda enne meie teenuste kasutamist sellega seotud riskidega.

3.2. Enne teenuste kasutamise alustamist soovitame teil konsulteerida finantsnõustajaga või mõne muu sobiva spetsialistiga.

4. Millised on teenuste kasutamise piirangud?

4.1. Purecoin haldab ja käitab veebisaiti ning rakendusi Eestist. Kuigi veebisaidile ja rakendustele pääseb ligi kogu maailmast, ei ole kõik meie veebisaidi või rakenduste kaudu või nendes arutatavad, viidatavad või pakutavad funktsioonid, tooted või teenused kõigile kättesaadavad, samuti ei ole need sobivad või kättesaadavad väljaspool Eestit kasutamiseks.

4.2. Me jätame endale õiguse oma äranägemisel ja ilma põhjendusi toomata piirata ükskõik millise funktsiooni, toote või teenuse pakkumist ja pakutavat kogust ükskõik kellele või ükskõik millisele geograafilisele piirkonnale. Purecoin ütleb konkreetselt, et jätab endale õiguse keelduda teenuse pakkumisest juhul, kui Purecoin saab teada keelatud esemetest ja tehingutest. Purecoin ütleb konkreetselt, et jätab endale õiguse keelduda teenuste pakkumisest kasutajatele, kes on registreeritud või elavad Keelatud riikides või on muul viisil nendega seotud.

4.3. Ükskõik milline meie veebisaidi või rakenduste kaudu pakutav funktsioon, toode või teenus on kehtetu seal, kus see on keelatud.

4.4. Kui otsustate minna veebilehele või laadida alla või minna ükskõik millisesse rakendusse väljaspool Eestit, vastutate ainuisikuliselt kohalikele kohaldatavatele seadustele vastavuse eest.

Siinses osas 4:

Tähendavad keelatud artiklid ja tehingud järgmist: (1) uimastitarvikud või narkootikumid, steroidid, teatud kontrollitud ained või muud tooted, mis ohustavad kasutaja turvalisust, (2) varastatud kaubad, sh digitaal- ja virtuaalkaubad või kaubad, mis julgustavad, edendavad, lihtsustavad või juhendavad illegaalset tegevust, (3) vihkamise, vägivalla, rassilise sallimatuse või kuritegelikul viisil finantskasu saamise õhutamine, (4) tooted, mida peetakse roppudeks, (5) esemed, mis rikuvad autoriõigusi, kaubamärgiõigusi, reklaamiõigust või privaatsusõigust või ükskõik millist muud omandiõigust vastavalt kohaldatavale seadusele, (6) laskemoon, tulirelvad, mõni tulirelvade osa või tarvik või teatud relvad või noad, mis on vastavalt kohaldatavatele seadustele reguleeritud või keelatud; (7) seotus annuiteedi- või loosilepingute ostuga, järelmaksusüsteemidega, offshore-pangandusega või krediitkaardivõlgade finantseerimise või refinantseerimise tehingud, (8) teatud esemete müük enne, kui müüja on need enda kontrolli alla saanud või omandanud, (9) seotus reisitšekkide, maksekorralduste, rahaülekannete, MoneySend Intracountryga, MoneySend Intercountryga või MoneySend Fundinguga, (10) puudutavad teatud krediidi- või deebetmaksete teenuseid, krediiditehinguid või kindlustustoiminguid, (11) maksete pakkumine või saamine altkäemaksu või korruptsiooni eesmärgil, (12) hasartmängud, (13) massaažisalongid, (14) osaajalise kasutamise õigused, või (15) mujal liigitamata kemikaalid ja nendega seotud tooted.

Keelatud riigid tähendavad järgmisi riike: Afganistan, Korea Demokraatlik Rahvavabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Eritrea, Liibüa, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sudaan, Jeemen, Iraan, Iraak, Kuuba, Süüria, Mali, Kesk-Aafrika Vabariik, Guinea-Bissau, Liibanon või muud riigid, mis (või muud isikud, kes) on ÜRO Julgeolekunõukogu poolt sanktsioneeritud või millele kohaldatakse teie elukohariigis kehtivaid seadusi.

5. Kuidas kontot turvalise ja kaitstuna hoida?

5.1. Te vastutate ükskõik milliste ja kõikide kasutajanimede, paroolide, privaatvõtmete, isiklike tunnusnumbrite (PIN) ja muude kontole juurdepääsuks ja/või teenuste kasutamiseks mõeldud või kasutatavate koodide või seadmete asjakohase turvalisuse ja kontrolli tagamise eest.

5.2. Te peate ennetama volitamata juurdepääsu kontole ning teenuste, oma konto sisselogimisandmete või privaatvõtmete lubamatut kasutamist ja peate sellisest volitamatust juurdepääsust või kasutamisest viivitamatult teavitama.

5.3. Mistahes kahtlustatava volitamata kontole juurdepääsu või teenuste kasutamise uurimiseks peate probleemi edukaks lahendamiseks tegema meiega täielikult ja õigeaegselt koostööd.

5.4. Te olete ainuisikuliselt ja kohaldatavate õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses vastutav ning meie ei vastuta ühegi teie kontol toimuva tegevuse eest, kui kontole on teie sisselogimisandmetega juurde pääsetud ja olenemata sellest, kas juurdepääs toimus teie loal või mitte.

6. Mis on rahakotiteenus?

6.1. Me pakume teie rahakotti puudutavat krüptoraha rahakoti teenust. Rahakoti teenus võimaldab teil liidestuda meie rakendustes ja veebisaidil nimetatud teatud krüptoraha võrkudega ning vajaduse korral vaadata ja edastada teavet avalike krüptograafiliste võtmete kohta. Meil on õigus ühepoolselt otsustada, millist krüptoraha võib rahakotis rahakotiteenust kasutades hoida või konverteerimisteenust kasutades konverteerida, ja oma otsust muuta.

6.2. Rahakotiteenust kasutades nõustute lisaks siinsetele tingimustele täielikult ka hooldaja tingimustega.

6.3. Me ei ole ühegi rahakotti üle kantud või seal hoitava krüptoraha ja/või pääsmike (sh asjakohaste pääsmike) hooldaja. Kõik krüptorahad ja pääsmikud (sh asjakohased pääsmikud) kuuluvad hooldajale. Me jätame endale õiguse hooldajat ükskõik millal ja ilma eelneva teatamise või põhjenduseta vahetada. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta me ükskõik milliste võimalike hooldaja poolt põhjustatud kahjude eest.

6.4. Konto loomisel luuakse teie jaoks automaatselt rahakott koos avaliku võtmega, mis toimib rahakoti aadressina. Meil on ainuõigus otsustada oma äranägemise järgi, kas avaldada teile see avalik võti ja me võime ükskõik millal ja ilma eelneva teatamiseta teile avalikku võtit mitte avaldada.

6.5. Kontot puudutava teabe edastamiseks asjakohasele krüptorahavõrgule (st krüptorahaga tehingute teostamiseks) on vaja kahte privaatvõtit (kolmest olemasolevast privaatvõtmest). Üks sellistest privaatvõtmetest on meie käes, teine hooldaja käes ja kolmas kolmandast isikust varundusteenuse pakkuja käes.

6.6. Te vastutate ainuisikuliselt kolmanda privaatvõtme turvalise hoidmise eest. Kui te määrate kolmanda isiku oma privaatvõtit hoidma ja olenemata sellest, kas see määramine toimus veebisaidi või rakenduse kaudu, ei vastuta me sellise kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest.

6.7. Me ei oma ega kontrolli tarkvara alusprotokolle, mis reguleerivad rahakotis hoitava krüptoraha toimimist. Sellised protokollid võivad muutuda protokollieeskirjades tehtavate muudatuste tõttu, mis ei allu meie kontrollile ja võivad mõjutada materiaalselt asjakohase krüptoraha väärtust, funktsiooni või nime. Te tunnistate ja nõustute, et:

6.7.1. me ei vastuta krüptoraha alusprotokollide toimimise eest ja me ei taga nende funktsionaalsust, turvalisust ega kättesaadavust; ja

6.7.2. krüptorahaga seotud tarkvaraprotokolli muudatuste korral võime me rahakotiteenuse peatada ning otsustada mitte pakkuda rahakotiteenust, sest krüptoraha on mõjutatud või me võime konfigureerida rahakotiteenust nii, et saaksite mõjutatud krüptoraha üle kanda.

6.8. Krüptoraha väljavõtmise ja krüptoraha hoiustamise teenust kasutades saate kanda üle vaid rakendustes ja veebisaidil nimetatud toetatud krüptoraha, nt BTC ja ETH.

6.9. Hajusraamatu tehnoloogia ja plokiahelate iseloomust tulenevalt kinnitate, et krüptoraha väljavõtmise ja krüptoraha hoiustamise teenust kasutades ei saa ühtegi kinnitatud ja vastavasse hajusraamatusse kantud tehingut ümber pöörata ning teie vastutate täiel määral teie poolt kinnitatud ja meile töötlemiseks antud tehingute eest.

6.10 Plokiahela protokollide iseloomust tulenevalt ning kuna võrgu-, kütuse- ja muud sarnased hinnad ei ole ette teada, ei saa Purecoin määrata täpset krüptoraha väljavõtmise tasu enne, kui kaevandajad on konkreetse tehingu kinnitanud. Teile rakendustes näidatav krüptoraha väljavõtmise tasu arvutatakse automaatselt Purecoini poolt iga 5 minuti järel, võttes arvesse konkreetse võrgu-, kütuse- või sarnase tasu vastava hetke hinda ja asjakohaseid hinnaprognoose olenemata prioriteetsusest mälus, tehingus või muus sarnases kogumis. Krüptoraha väljavõtmise teenust kasutades nõustute maksma teile rakendustes näidatava krüptoraha väljavõtmise tasu, kinnitades e-posti teel või rakendustes krüptoraha väljavõtmise.

7. Millised on kliendi nõuetekohase hoolsuse meetmed?

7.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimiseks ning meile ja teile meie teenuste kasutamisega seoses kehtivate seadusjärgsete kohustuste täitmiseks tuleb nii meil kui teil järgida teatud kliendi nõuetekohase hoolsuse põhimõtteid, mida on täpsustatud selles osas.

7.2. Teil ei ole lubatud kasutada teenuseid ega rahakotti tegevusteks, mis on seotud rahapesuga, terrorismi rahastamisega või muu illegaalse tegevusega või mis seda võimaldavad.

7.3. Meil on igal ajal õigus teha järgmist:

7.3.1. teid identifitseerida;

7.3.2. küsida teilt ükskõik milliste dokumentide originaale või koopiaid ja teavet (sh isikuandmeid), mida me rahapesu ning terrorismi rahastamise riskide tuvastamiseks või vähendamiseks sobivaks ja/või asjakohaseks peame;

7.3.3. kontrollida regulaarselt teie andmeid ja dokumente, et tuvastada ja/või vähendada rahapesu ning terrorismi rahastamise riske;

7.3.4. edastada ja avaldada ükskõik millist selle osa kohaselt saadud teavet ja dokumente ükskõik millistele ja kõikidele valitsusasutustele ning muudele isikutele, kellele oleme kohustatud vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele teavet ning dokumente edastama ja avaldama;

7.3.5. edastada ja avaldada ükskõik millist selle osa kohaselt saadud teavet ja dokumente ükskõik millistele ja kõikidele kolmandast isikust teenusepakkujatele, keda me kasutame, et täita oma kohustusi seoses kliendi tuvastamisega ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisega; ja

7.3.6. edastada ja avaldada hooldajale ükskõik millist selle osa kohaselt saadud teavet ning dokumente.

7.4. Te tunnistate, et me võime kliendi tuvastamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisega seotud kohustuste täitmisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujate teenuseid ning siinkohal annate te tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku selliste kolmandast isikust teenusepakkujate kasutamiseks ning teabe edastamiseks ja avaldamiseks sellistele kolmandast isikust teenusepakkujatele.

7.5. Te tunnistate, et me võime edastada ja avaldada hooldajale ükskõik millist selles osas nimetatud teavet ning dokumente eesmärgiga võimaldada hooldajal täita oma kohustusi seoses kliendi tuvastamise ja rahapesu ning terrorismi rahastamise vältimisega ning siinkohal annate te tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku sellise teave edastamiseks ning avaldamiseks.

7.6. Te olete kohustatud teavitama meid viivitamatult kirjalikult igasugusest teabest, mis võib selle osa kohaselt asjakohane olla, ja/või muutustest teabes ning dokumentides, muuhulgas järgnevast:

7.6.1. nime, aadressi ja muu kontaktteabe muutmisest;

7.6.2. teie isikut tõendava dokumendi andmete muutmisest;

7.6.3. faktist, et te olete või ei ole enam riikliku taustaga isik ja/või sellise isiku sugulane või temaga lähedaselt seotud; ja

7.6.4. isikut tõendava dokumendi või Purecoini konto või teenuste sisselogimisandmete kadumisest või vargusest.

7.7. Te olete kohustatud teavitama meid kirjalikult igasugusest muus teabest, mis võib olla asjakohane seose kliendi tuvastamisega ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisega viivitamatult pärast sellise teabe saamist.

7.8. Te olete kohustatud täielikult ja õigeaegselt tegema meiega koostööd selles osas nimetatud teabe ja dokumentide kogumisel, samuti ka kõikide muude kohustuste täitmisel, mis meil kohaldatavate õigusaktide kohaselt on seoses kliendi tuvastamisega ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisega. Kui te selles osas nimetatud koostööst hoidute, on meil õigus või seadusjärgne kohustus teha järgmist:

7.8.1. peatada ükskõik milliste teenuste pakkumine;

7.8.2. blokeerida konto ja piirata teie juurdepääsu veebisaidile ja rakendustele;

7.8.3. viivitada teenustega seoses tehtud maksetega; ja/või

7.8.4. sulgeda konto.

7.9. Lisaks punktile 7.8 jätame endale õiguse blokeerida teie konto kasutamise ja piirata teie juurdepääsu veebisaidile ning rakendustele, kui kahtlustame järgmist:

7.9.1. kontot kasutab keegi teine kui teie;

7.9.2. teie kontot kasutades toimub õigusrikkumine; ja/või

7.9.3. ükskõik milline teie poolt meile või meie kolmandast isikust teenusepakkujatele antud teave või dokument võib olla ebatõene ja te ei anna meile piisavaid ja/või rahuldavaid tõendeid, mis tõestavad teabe ning dokumentide õigsust.

7.10. Maksimaalses kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta me ühegi teile või mõnele teisele isikule põhjustatud kaotuse või kahju eest, mille on põhjustanud selles osas sätestatud tegevus.

8. Kuidas kontot sulgeda?

8.1. Teil on õigus oma konto ükskõik millal sulgeda eeldusel, et teil ei ole meie ega hooldaja ees ühtegi kohustust. Alates konto sulgemise hetkest ei ole teil õigust ühtegi teenust kasutada.

8.2. Lisaks mujal siinsetes tingimustes kirjeldatud eriasjaoludele on meil õigus konto sulgemiseks järgmistel juhtudel:

8.2.1. ilma ühegi põhjenduseta, teavitades teid sellest vähemalt 14 päeva ette ja hüvitades teile ükskõik milliste rahakotis olevate varade turuväärtuse, mille suhtes ei ole veel teenuseid osutatud ega saa pärast konto sulgemist ka osutada;

8.2.2. ilma ette teatamata juhul, kui rikute: (i) siinseid tingimusi; (ii) rahakoti hooldaja tingimusi; või (iii) ükskõik milliseid teenuste tingimusi või muidu teie suhtes siduvaid tingimusi; ja/või

8.2.3. ilma ette teatamata juhul, kui konto sulgemist nõuab pädev asutus.

8.3. Kui me oleme sulgenud teie konto ilma ette teatamata, konverteeritakse teie kontol olev krüptoraha meie poolt automaatselt täpsustatud Fiat-vahenditeks ja kantakse teie pangakontole, millelt on eelnevalt tehtud seaduse kohaselt makse.

8.4. Suletud kontot ei saa tulevikus uuesti avada.

9. Millised on poolte vastutused?

9.1. Te vastutate ükskõik milliste ja kõikide oma tegevusest tulenevate kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest ja hüvitate need Purecoinile.

9.2. Me vastutame ainult otseste rahaliste kahjude (mitte kaudsete kahjude või saamata jäänud tulu) eest ja kompenseerime need teile ainult tingimusel, kui sellised kahjud on põhjustatud meie poolt kas tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9.3. Meie vastutus väheneb nende kahjude summa võrra, mida oleks võinud vältida mõistlikke pingutusi tehes.

9.4. Lisaks mujal siinsetes tingimustes kirjeldatud piirangutele ei vastuta me maksimaalses kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses ükskõik milliste kolmandate isikute (sh hooldaja) poolt või meie kontrollile mitte alluvate asjaolude (sh krüptoraha muutlikkuse) tõttu põhjustatud kahjude eest.

9.5. „Te vastutate täielikult kõikide Purecoini ja selle tütarettevõtete (ning meie vastavate ametiisikute, agentide, töötajate ja esindajate) kaotuste, kulutuste või muude kulude, sh kohtukulude eest, mille põhjuseks on teie käitumine seoses Purecoini teenuste kasutamisega, teie Purecoini kontoga või sellest tulenevalt või seoses siinsete tingimuste rikkumisega teie või kellegi teise poolt, kui selline käitumine on tahtlik, vastutustundetu või hoolimatu.

Kui meile või meie tütarettevõtetele või kontserni ettevõttetele esitatakse teie käitumise kohta kaebus kolmanda isiku poolt, võime nõuda teilt sisse ükskõik millised ja kõik sellise kaebuse tulemusena meile põhjustatud kahjud, kulutused või muud kulud.

Miski nendes tingimustes ei välista vastutust hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastuste eest või pettuse või kuritahtliku vääresituse eest või muud seadusjärgset vastutust, mida ei saa osapoolte vahelise lepinguga välistada või muuta”.

10. Aga infotehnoloogia ja intellektuaalomand?

10.1. Kui ei ole teisiti öeldud, kuuluvad kõik siinsetes teenustes esinevad või teenustega seoses (nt veebisaidil) kuvatavad materjalid, sh logod, brändinimed, disainid, pildid, fotod, videoklipid, kirjalikud materjalid registreerimisega kaitstud või kaitsmata autoriõigused, kaubamärgid, teenusemärgid ja muud intellektuaalomandi vormid meile või on meile litsentsitud. Eelnev kehtib ka kõikidele teenuses sisalduvatele tarkvaralahendustele või nende osadele, programmidele ja koodidele.

10.2. Me anname teile piiratud ja ainuõiguseta mitte edasiantava litsentsi materjalidele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks, nagu on täpsustatud siinsetes tingimustes; see litsents on teenuste kasutamiseks ettenähtud isiklikuks kasutamiseks.

10.3. Te ei tohi müüa, levitada, avalikult näidata, muuta, muul viisil teisendada või viitavalt kasutada selles osas täpsustatud materjale või nende osi, kui me ei ole teile selleks eelnevalt sõnaselget ja kirjalikku luba andnud.

10.4. Selle osa kohaselt välja antud litsents lõppeb automaatselt konto sulgemisel. Seejärel ei ole teile enam lubatud meile kuuluvatele materjalidele juurdepääs ja nende kasutamine.

10.5. Kui teie teod või tegevused lepinguga seoses või lepingu kasutamise ajal (sh meile tagasiside andmine või meile suunatud kommentaaride jätmine) sisaldavad kohaldatavatele õigusaktidele vastava autoriõigusega kaitstud teoseid, peate te andma meile automaatselt sellise teose loomise hetkel ainuõiguseta ülemaailmse edasiantava tasuta litsentsi, mis kehtib ajal, mil autoriõigus on kohaldatava õigusakti alusel sellise teosega seoses kaitstud.

10.6. Nagu selles osas märgitud, säilitame täieliku omandiõiguse ja/või ainulitsentsi ükskõik millisele tarkvarale, programmile, koodile või selle osale. Eelnev võib olla kaitstud turvameetmetega, mida te ei tohi muuta, levitada, häkkida ega mingil viisil mõjutada.

11. Kas peaksite arvestama veel mingite õigusküsimustega?

11.1. Teil lasub ainuisikuliselt kohustus määrata kindlaks, kas ja millises ulatuses kehtivad teie poolt rakenduste ja veebisaidi kaudu tehtavatele tehingutele maksud ning kohustus õiged maksusummad kinni pidada, koguda, raporteerida ja asjaomastele maksuhalduritele edastada. Teie tehingute ajalugu on rakenduste kaudu saadaval. Meie poolt kogutud tasude hulka ei kuulu ükski maks.

11.2. Me võime neid tingimusi ühepoolselt ilma eelneva teatamiseta või põhjenduseta muuta. Kõik tingimuste muudatused hakkavad kehtima alates nende üleslaadimisest veebisaidile ja nende kättesaadavaks tegemisest rakendustes.

11.3. Meie võimetus täita või jõustada mõnda siinsete tingimuste õigust või sätet ei tähenda selle õiguse või sätte tühistamist.

11.4. Kui mõnda siinsete tingimuste osa peetakse kehtetuks või jõustamatuks, ei muuda selline otsus kehtetuks teisi siinsete tingimuste sätteid.

11.5. Te nõustute, et me võime loovutada siinsed tingimused (meie otsusest olenevalt kõik õigused ja/või kohustused või igaühe eraldi) ilma teie nõusolekuta oma emaettevõttele, tütarettevõttele või filiaalile. Te ei tohi loovutada oma siinsete tingimuste kohaseid õigusi või kohustusi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11.6. Siinseid tingimusi reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega. Igasugune vaidlus, lahkarvamus või nõue, mis tuleneb siinsetest tingimustest või on nendega seotud, või nendesse puutuv rikkumine, lõpetamine või kehtetuks tunnistamine, mida pooled ei suutnud läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Harju Maakohtus.

Õigus tasaarveldada

Purecoinil on õigus saada teilt hüvitist sh siis, kui teie kasuks on toimunud tehniline rike, kui teie konto saldo on negatiivne või kui olete kasutanud teenuseid tingimusi rikkuval viisil. Sellistel juhtudel on Purecoinil õigus nõuda tagasi kõik Purecoinile võlgnetavad summad, hoides endale osa või kõik teie saadaolevatest vahenditest või saldodest, mida te oma Purecoini kontol hoiustate, või krüptovarad, mida olete teenuste kaudu ostnud olenemata sellest, millises valuutas või krüptovaras neid saldosid hoitakse.

Vajadusel konverteerib Purecoin raha ja krüptovarasid kohaldatava vahetuskursiga.

Rakenduste poe pakkumine

1. See osa kehtib juhul, kui rakendus omandati rakenduste poest Apple App Store. Te tunnistate ja nõustute, et siinsed tingimused kehtivad ainult teie ja Purecoini, mitte Apple, Inc. („Apple“) vahel ja et Apple ei vastuta rakenduse ega selle sisu eest. Rakendust tuleb kasutada vastavalt rakenduste poe teenusetingimustele.

Te tunnistate, et Apple ei ole mingil juhul kohustatud pakkuma rakendusega seoses mingit hooldust ega tugiteenuseid. Juhul, kui rakendus ei vasta ühelegi kehtivale garantiile, võite Apple'it teavitada ja (kui see on kohaldatav) Apple hüvitab teile rakenduse ostuhinna; kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole Apple'il rakendusega seoses teie ees mingeid muid garantiikohustusi ning mis tahes muid nõudeid, kaotusi, kohustusi, kahjusid, kulusid või kulutusi, mis on tingitud ükskõik millisest garantiile mittevastavusest, reguleeritakse ainult tingimustega ja Purecoinile kui rakenduse pakkujale kohaldatavate seadustega.

Te tunnistate, et Apple ei vastuta ühtegi teie või mõne kolmanda isiku poolt seoses rakendusega ja/või teiepoolse rakenduse omamise ja/või kasutamisega seotud nõudega tegelemise eest, sealhulgas järgmiste nõuete korral: (i) tootevastutuse nõuded; (ii) mistahes nõuded seoses sellega, et rakendus ei vasta ühelegi kohaldatavale õiguslikule või regulatiivsele nõudele; ja (iii) tarbijakaitsest või sarnastest õigusaktidest tulenevaid nõuded; ning kõiki selliseid nõudeid reguleeritakse tingimustega ja Purecoinile kui rakenduse pakkujale kohaldatavate seadustega.

Te tunnistate, et juhul, kui ükskõik milline kolmas isik väidab, et rakendus või teiepoolne rakenduse omamine ja kasutamine rikub selle kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, vastutab sellise intellektuaalomandi rikkumist puudutava nõude uurimise, kaitse, kokkuleppe ja rahuldamise eest tingimustes nõutud ulatuses ainult Purecoin, mitte Apple.

Te kinnitate ja tagate, et (i) te ei asu riigis, millele kehtib USA valitsuse poolt kehtestatud embargo või mis on nimetatud USA valitsuse poolt terrorismi toetavaks riigiks; (ii) te ei ole USA valitsuse keelatud või piirangutega osapoolte nimekirjas.

Teie ja Purecoin tunnistate ja nõustute, et Apple ja Apple'i tütarettevõtted on teenuse tingimuste kolmandast isikust kasusaajad seoses teie rakenduse litsentsiga ja et kui te nõustute teenusetingimustega, on Apple'il õigus (ja Apple'it loetakse selle õigusega nõustunuks) rakenduse litsentsiga seotud teenusetingimusi kolmandast isikust kasusaajana teie vastu täitmisele suunata.

2. Meie rakenduse allalaadimine teistest rakenduste poodidest

Kui laadite meie takenduse alla mõnest muust rakenduste poest või jaotusplatvormilt kui Apple App Store, sh Google Play Store'ist („jaotusplatvorm“), nõustute järgnevaga:
(a) tingimused on teie ja Purecoini, mitte jaotusplatvormi pakkuja („poe pakkuja“) vahelised;
(b) rakenduse kasutamine teie poolt peab olema vastavuses poe pakkuja vastava hetke jaotusplatvormi teenusetingimustega;
(c) poe pakkuja pakub ainult jaotusplatvormi, millelt te rakenduse saite;
(d) rakenduse eest vastutab ainuisikuliselt Purecoin, mitte poe pakkuja;
(e) poe pakkujal ei ole rakenduse või tingimustega seoses teie ees kohustusi ega vastutust; ja
(f) te tunnistate ja nõustute, et poe pakkuja on tingimuste kolmandast isikust kasusaaja, kuna on seotud takendusega“.

Purecoini konto

General.

Purecoin Account is an account where you can hold and exchange your virtual assets (crypto currencies) (the “Funds”).

Loading.

You can load the Funds into your Purecoin Account using bank transfer or crypto currency transfer (or other payment methods available on the App for your location and approved by Purecoin), and your Purecoin Account will show loaded funds once we have received them. In order to load the funds in fiat currency to Purecoin Account you may only transfer your own funds, from your own account, and not from any joint, pooled or the third party account. The Purecoin Account is not a deposit or investment account. Purecoin will only hold the funds in fiat currency received from the users in a designated safekeeping and a custodian accounts with a regulated financial institution (if applicable). The funds held on an Purecoin Account will not earn any interest. Your Purecoin Account will show the funds balance for each currency that you hold.

Purchase or Sale of Digital Currency.

You may purchase and/or sell supported Cryptocurrency (“Cryptocurrency Transaction”) via the App.

You may purchase supported Cryptocurrency by using the funds credited to your Purecoin Account. To carry out a Cryptocurrency Transaction, you must follow the relevant instructions in the App. A Cryptocurrency Transaction should normally be settled instantly.

Revocation.

When you give us instructions to carry out a Cryptocurrency Transaction, you cannot withdraw your consent to that Cryptocurrency Transaction.

Unsuccessful Payments.

If your balance is not sufficient for the completion of the Cryptocurrency Transactions, you authorise Purecoin, in its sole discretion, to cancel any related Cryptocurrency Transactions. For the avoidance of doubt Purecoin has full right and authority not to proceed with any Cryptocurrency Transactions in a case of insufficient funds on your Purecoin Account. You are responsible for maintaining an adequate balance and/or sufficient credit limits in order to avoid overdraft, or similar fees charged by your payment provider.

Account Information.

You will be able to see your Purecoin Account balance and your transaction history using the App, including (i) the amount (and currency) of each Cryptocurrency Transaction, (ii) a reference to identify the payer and / or payee (as appropriate), (iii) any fees charged (including a breakdown of the fees), (iv) where there has been a currency exchange, the rate of exchange, and the amount (in the new currency) after exchange (where you are the payer) or the amount (in the original currency) before the exchange (where you are the payee), and (v) the debit or credit date of each Cryptocurrency Transaction (as appropriate).

Redeeming.

You may redeem all or part of any funds held in your Purecoin Account at any time by selecting the relevant option in the App and following the instructions.

Unless agreed otherwise, the funds in fiat currency will be transferred to your own bank account you have registered with us (“registered bank account”). For the avoidance of doubt “registered bank account” means the bank account used for transferring the funds in fiat currency to your Purecoin Account. In case the original Funds were loaded in any supported cryptocurrency, we redeem the funds in fiat currency to your own bank account designated by you for the purposes of transfer of the funds in accordance with this section and the Purecoin Terms and Conditions.

Unless agreed otherwise, Cryptocurrencies will be transferred to the address specified by you. Purecoin is not responsible for any losses that result from incomplete and/or incorrect and/or erroneous information from you. If Purecoin Terms and Conditions is terminated, we will redeem any funds remaining in your Purecoin Account and attempt to transfer funds to the registered bank account and/or to the address specified by you for the transfer of Cryptocurrencies. Prior to redeeming funds from your Purecoin Account, we may conduct checks for the purposes of preventing fraud, money laundering, terrorist financing and other financial crimes, and as required by applicable law. This may mean you are prevented or delayed from withdrawing funds until those checks are completed to our reasonable satisfaction in order to comply with our regulatory requirements.

Unauthorised and Incorrect Transactions.

Where a purchase of Cryptocurrency and / or redemption of funds is initiated from your Purecoin Account using your credentials, we will assume that you authorised such transaction, unless you notify us otherwise.

If you believe that a transaction using your Purecoin Account has been carried out that you did not authorise (an “Unauthorised Transaction”), or if you have reason to believe that a transaction using your Purecoin Account has been incorrectly carried out or is not complete (an “Incorrect Transaction”), you must contact us as soon as possible, and in any case no later than 24 hours after the Unauthorised Transaction or Incorrect Transaction occurred.

It is important that you regularly check your Purecoin Account balance and your transaction history to ensure any Unauthorised Transactions or Incorrect Transactions are identified and notified to us at the earliest possible opportunity.

We are not responsible for any claim for Unauthorised Transactions or Incorrect Transactions unless you have notified us in accordance with this Section, in which case Section “Refund Rights” below sets out our respective responsibilities. As further described in Section “Refund Rights” below, we are not responsible for any claim for Unauthorised Transactions or Incorrect Transactions if you have acted fraudulently, intentionally or with negligence and this has resulted in the Unauthorised Transactions or Incorrect Transactions.

During any investigation of any actual or potential Unauthorised Transactions or Incorrect Transactions, we reserve the right to suspend your Account to avoid further losses.

Refund Rights.

(A) Unauthorised Transactions.

If an Unauthorised Transaction occurs in your Purecoin Account as a result of our failure, we will refund you the amount of that transaction by no later than 15 days becoming aware of the Unauthorised Transaction and restore your Purecoin Account to the state it would have been in had the Unauthorised Transaction not taken place. Generally, you will not be liable for losses incurred after you have notified us of the Unauthorised Transaction or if we have failed at any time to provide you with the means for notifying us.

You will be liable for any losses you incur in respect of an Unauthorised Transaction in your Purecoin Account which arises from the use of lost or stolen credentials when you have failed to keep the login details for your Purecoin Account secure or if you are fraudulent, or you intentionally or negligently fail to carry out any other your obligations under this Agreement and this results in Unauthorised Transactions in your Purecoin Account.

(B) Incorrect Transactions.

Where an Incorrect Transaction is made in your Purecoin Account as a result of our action or error we shall refund to you the amount of that transaction without undue delay and restore your Purecoin Account to the state in which it would have been had the Incorrect Transaction not taken place. We will also endeavour to provide you with reasonable notice where possible. We will also pay any charges for which we are responsible, and for any interest which you can show that you have had to pay as a consequence of any Incorrect Transaction. Irrespective of our liability, on your request, we shall try to trace any Incorrect Transaction initiated by you free of charge. However, we cannot guarantee that we will be able to trace such transactions.

Consent.

By opening Account you provide your explicit consent to us providing above-mentioned services . You can withdraw this consent at any time by closing your Account.

For the avoidance of doubt, this consent does not relate to our processing of your personal information or your rights under and in accordance with data protection law and regulations. Please see Purecoin Terms and Conditions and our Privacy Policy for information about how we process your personal data, and the rights you have in respect of this.

Klientide tagasiside, päringud, kaebused

See on konkreetne protseduur, mida kohaldatakse Purecoini teenuse kasutamisel.

Selles protseduuris:

"Kaebus" tähendab Purecoinile suunatud avaldust või rahulolematuse väljendust;

"Kaebuse vorm" tähendab elektroonilist dokumenti, mille peate kaebuse esitamiseks täitma;

"Kaebuse esitaja" või "teie" tähendab konto omanikku, kes on lugenud läbi, nõustunud ja nõustunud kõigi Purecoini tingimustega, olles Purecoini teenuse volitatud kasutaja ja Purecoini konto omanik ning esitanud kaebuse.

1. Võtke ühendust Purecoiniga.

Kui teil on tagasisidet, küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust meie klienditoe kaudu:

email: [email protected];

mobiilirakendus: logige rakendusse sisse ja saatke meile turvaline sõnum.

Kui võtate meiega ühendust, esitage meile oma nimi, e-posti aadress ja muu teave, mida meil võib vaja minna teie tuvastamiseks, teie Purecoini konto ja tehing, mille kohta teil on tagasisidet, küsimusi või kaebusi.

2. Kaebused.

2.1. Kui teil on Purecoiniga vaidlus, nõustute esmalt võtma ühendust meie tugimeeskonnaga, et püüda selline vaidlus lahendada jaotises 1 kirjeldatud protseduuri kohaselt. Kui me ei saa vaidlust oma tugimeeskonna kaudu lahendada, nõustume teiega ja meie selles jaotises 2 sätestatud kaebuste esitamise protsess. Nõustute seda protsessi kasutama enne, kui alustate oma kaebustega mis tahes muid toiminguid. Kui te ei järgi selles jaotises 2 sätestatud protseduure enne, kui asute oma kaebustega seotud muid toiminguid tegema, on meil õigus paluda asjaomasel asutusel teie hagi/taotlus tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui olete täitnud järgmisi samme:

2.2. Vaidluse korral, mida ei ole klienditoega ühenduse võtmisel lahendatud, kasutage meie kaebuse vormi, et selgitada välja oma kaebuse põhjus ja muu teave, mida peate asjakohaseks. Kaebuse vormi saab teha selle jaotise 2 all oleva nupu „Jätka kaebusega” abil või saata rakenduse kaudu. Kinnitame teie kaebuse vormi kättesaamise pärast selle esitamist. Me käsitleme teie kaebust teie esitatud teabe ja mis tahes Purecoini käsutuses oleva teabe põhjal, ilma et see piiraks seda.

2.3. Purecoinil on täielik õigus võrrelda Kaebuse esitaja esitatud fakte ja teavet Purecoini arhiivist välja otsitud teabe ja andmetega (st. Kaebuse esitaja tehingud, kauplemisajalugu, kirjavahetus, muud elektroonilised kirjed). See uurimine hõlmab ka kaebusele eelnenud või selleni viinud sündmusi.

2.4. Purecoinil on täielik õigus nõuda mis tahes lisateavet, mis on Purecoini äranägemisel vajalik Kaebuse uurimiseks ja lahendamiseks.

2.5. Purecoin ei käsitle ega uuri kaebust, kui kaebuse esitaja ei täida kaebuse vormi (veenduge, et täitsite kõik *-ga märgitud väljad) või ei esita täiendavat teavet (kui seda nõutakse). Sellisel juhul pöördub Purecoin tagasi kaebuse esitaja poole ja nõuab täiendava teabe saatmist.

2.6. Purecoin, kes uurib kaebust ja teeb sellekohase otsuse, teavitab kaebuse esitajat oma otsusest koos otsuse põhjenduste ja parandusmeetmetega, mida ta kavatseb võtta.

2.7. Purecoin teeb kõik endast oleneva, et kaebus lahendada viieteistkümne 15 tööpäeva jooksul.

2.8. Teatud juhtudel, kui Purecoin ei saa teie kaebusele 15 tööpäeva jooksul vastata, saadab Purecoin teile ootelvastuse, milles on märgitud teie kaebusele vastamise viibimise põhjused ja tähtaeg, mille jooksul Purecoin teie kaebusele vastab (mis olema hiljemalt 35 tööpäeva alates teie kaebuse kättesaamisest).

 • Jätkake kaebusega
 • Tasud ja limiidid

  1. Rahakoti tasud ja limiidid

  Rahakoti vahetustasu on 1,5%.

  Hoiustamine tasuta

  Väljavõtmine tasuta

  Plokiahela tasu väljavõtmisel vastavalt allolevale tabelile:


  Valuuta Võrgutasud
  BTC 0.0005
  ETH 0.005
  USDC 25
  USDT 25
  XRP 0.25
  XLM 0.02
  XMR 0.0001
  ADA 1
  DOT 0.1
  BNB 0.0005
  DASH 0.002
  SOL 0.01
  MATIC 0.1
  LTC 0.001
  DOGE 50

  2. Kaardi tasud ja limiidid

 • Deebetkaardi vahetustasu on 2%
 • ATM Withdrawal Fee EUR 3.00 + 2% exchange fee
 • Sularaha väljavõtmise limiidid (päevas):
 • GBP 2.000
 • EUR 2.000
 • Maksed kaardiga (päevas):
 • GBP 15.000
 • EUR 15.000
 • Privaatsuspõhimõtted

  Siinsetes privaatsuspõhimõtetess kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas Purecoin teie isikuandmeid töötleb, ja seda kohaldatakse kõigile, kes kasutavad, on kasutanud või on väljendanud oma kavatsust kasutada Purecoini teenuseid. Kõiki siinsetes privaatpõhimõtetess kasutatud mõisteid ja käsitlemata asjaolusid reguleeritakse Purecoini tingimustega.

  Küpsiste töötlemist puudutavaid põhimõtteid kirjeldatakse küpsiste põhimõtetes ja neile pääseb ligi veebisaidil.

  Purecoin on määranud andmekaitseametniku, kellega saab ühendust e-posti teel [kaitstud e-post] Kõik isikuandmete töötlemist puudutavad päringud ja kaebused tuleb saata nimetatud e-posti aadressile.

  1. Kuidas me isikuandmeid kogume?

  1.1. Purecoin on teile teenuste pakkumisega seoses kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav andmetöötleja.

  1.2. Krüptoraha vahetamise ja rahakoti teenuste puhul peetakse Purecoini teile teenuse pakkumisega seoses kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutavaks andmetöötlejaks ning sellisel juhul peetakse Purecoini kas andmetöötlejaks või vastutavaks andmetöötlejaks.

  1.3. Purecoini konto ja deebetkaardi puhul peetakse vastutavaks andmetöötlejaks ettevõtet Optimus Cards Limited ja kohaldatakse punktis 12 sätestatud tingimusi ning Pure on kas andmetöötleja, vastutav andmetöötleja või kaasvastutav andmetöötleja eeldusel, et isikundmete töötlemise eesmärk ja vahendid on osapoolte poolt ühiselt määratud.

  1.4. Siinsete privaatsuspõhimõtete kontekstis mõtleme „meie“ ja „me“ all Purecoini ning kõiki selle tütarettevõtteid.

  1.5. Üldiselt kogutakse isikuandmeid otse teilt ja teie käest saadud teabest ja dokumentidest. Ent seadusjärgsete kohustuste täitmiseks kogutakse isikuandmeid, nt isikut tõendava dokumendi andmeid ja finantsandmeid ka teistest allikatest, nt kolmandatelt isikutelt ja avalikest allikatest

  2. Milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme

  2.1. Me töötleme järgmiseid isikuandmete kategooriaid:

  2.1.1. identifitseerimisandmed, nt teie foto, nimi, sünnikuupäev ja -koht, aadress

  2.1.2. isikutunnistuse andmed, nt dokumendi numbri ja kehtivuse foto

  2.1.3. kontaktandmed, nt telefoninumber, e-posti aadress

  2.1.4. finantsandmed, nt rahaliste vahendite ja vara omandisuhe ja päritolu

  2.1.5. tehinguandmed ja teenuse kasutamise viis, nt tehingusummad, vastaspooled, pangakonto ja kaardi numbrid ning kontode omanikud

  2.1.6. muud andmed, mida kasutatakse klientide nõuetekohase hoolsuse meetmete järgimiseks, usaldusväärsuse hindamiseks ja pettuse ärahoidmiseks, nt meediakajastusega tegelemine ja seotus teiste inimestega ning seadme teave ja asukoht ning

  2.1.7. teie ja meie vaheline suhtlus

  3. Millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse

  3.1. Üldiselt töötleme me teie isikuandmeid lepingu täitmiseks või teiega lepingu sõlmimiseks, st isikuandmeid töödeldakse teenuste pakkumise eesmärgil. Isikuandmeid töötlemata ei saaks me teile teenuseid pakkuda, sh õiguslike piirangute tõttu

  3.2. Me töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  3.2.1. lepinguliste kohustuste täitmine, nt teie tehingukorralduse täitmine ja teie varade turvalisuse tagamine

  3.2.2. seadusjärgsete kohustuste täitmine, nt kontole ja tehingutele juurdepääsu turvalisuse tagamine ning andmete kasutamine raamatupidamise ja aruandluse eesmärgil

  3.2.3. üldistes huvides, tehes vajalikke toiminguid, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist ning tagada seega nõuetekohane isikutuvastus

  3.2.4. teabe- ja reklaamiteadete saatmine või isikuandmete, nt nime ja kontaktandmete kogumine, töötlemine, salvestamine ja avaldamine meie partneritele, et viia läbi kampaaniaid ja saata preemiaid teilt saadud tagasivõetava nõusoleku alusel ning

  3.2.5. meie seaduslikud huvid pettuse vältimiseks ja oma toodete ning teenuste täiustamiseks, samuti uute funktsioonide ja omaduste väljalaskmise ja kasutamise edendamiseks ning krüptoraha ja investeerimise eeliste ja võimaluste illustreerimiseks nt konkurentide poolt kasutatavate rakenduseversioonide tuvastamise teel ja uusi omadusi ning tooteid tutvustava reklaamisisu saatmise teel ja kampaaniate läbiviimiseks, sh koostöös kolmandate isikutega, ning preemiate saatmiseks

  3.3. Teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning avalikes huvides rakendab Purecoin teatud automaatseid otsustusmeetodeid, et hinnata teie võimekust, sobivust, käitumist ja mainet otsustamaks, kas sõlmida teiega leping või kas jätkata lepingulist suhet. Eelnimetatud hindamisega kaasneb sekkumine Purecoini töötaja poolt, kes viib läbi lõpliku hindamise

  3.4. Seadusjärgsete kohustuste võtmiseks ja täitmiseks on Purecoin kohustatud hindama teie võimekust, sobivust, käitumist ja mainet otsustamaks, kas sõlmida teiega leping või kas jätkata lepingulist suhet; sellisel juhul töötleb Purecoin andmetöötlejana teie isikuandmeid.

  4. Kellel on juurdepääs isikuandmetele

  4.1 Teie isikuandmeid töödeldakse järgmiste andmesaajate kategooriate kaupa

  4.1.1. Teenuseid puudutavate konkreetsete ülesannete eest vastutavad töötajad on järgmised:

  4.1.2. andmetöötlejad, kes aitavad meil teenuseid pakkuda, nt teenusepakkujad meie IT-süsteemide hooldamiseks ja meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks

  4.1.3. kolmandad isikud, kellele peame edastama andmeid kohaldatavate seaduste kohaselt, nt asjaomased riigiasutused ja sektoripõhised asutused

  4.1.4. kolmandad pooled, kes aitavad meid teenuste arendamisel ja edendamisel

  4.2. Purecoin on kaasanud kolmandast isikust teenusepakkujateks Leedus asuva ja registreeritud ettevõtte UAB Identifikaciniai projektai ning Ühendkuningriigis asuva ja registreeritud ettevõtte Sum and Substance Ltd, et saada teatud teavet, mis on vajalik kohustuste täitmiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade alusel. Purecoinile teenuseid pakkudes töötlevad UAB Identifikaciniai projektai ja Sum and Substance Ltd teie isikuandmeid andmetöötlejana, ent oma masinõppevõimekuse parandamiseks töötlevad UAB Identifikaciniai projektai ja Sum and Substance Ltd teie isikuandmeid ka vastutava andmetöötlejana. UAB Identifikaciniai projektai ja Sum and Substance Ltd kui vastutava andmetöötleja poolt tehtavate andmetöötlustoimingutega tutvumiseks soovitame teil lugeda läbi privaatsuspõhimõtted, mille leiate aadressilt https://www.idenfy.com/ ja https://sumsub.com/Peaksite teadma, et Purecoin ei võta endale mingit vastutust andmetöötlustoimingute eest, mida UAB Identifikaciniai projektai ja Sum and Substance Ltd vastutava andmetöötlejana teostavad ning te võite andmesubjektidena vabalt ja sõltumatult kasutada oma õigusi seoses ettevõtetega UAB Identifikaciniai projektai ja Sum and Substance Ltd.

  4.3. Me ei vastuta ühegi kolmanda isiku tegude ega töötlemistegevuse eest. Kolmandaid isikuid peetakse eraldi vastutavateks andmetöötlejateks, kelle teenuseid pakutakse nendega eraldi lepingute sõlmimisel. Kolmandad isikud võivad edastada teie isikuandmeid kolmandatele riikidele ja töödelda neid sõltumatutel eesmärkidel.

  4.4. Kuigi üldiselt töödeldakse isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas, võidakse teatud toimingute tulemusena edastada teie isikuandmed kolmandatesse riikidesse, st väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ja riikidesse, mille kohta Euroopa komisjon ei ole väljastanud kaitse piisavuse otsust, nt USA-le. Teie isikuandmete kaitse tagamiseks oleme võtnud eesmärgiks rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid, sh turvalisuse ja nõuetekohase hoolsuse meetmete ning nende isikute õigusnormidele vastavuse hindamist, asjakohaste andmetöötluslepingute sõlmimist ja Euroopa komisjoni poolt andmeedastuseks vastu võetud standardsete andmekaitseklauslite rakendamist. Kui soovite põhjalikumat teavet nende kaitsemeetmete kohta ja nende koopiat, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmeid kasutades

  4.5. Me hoiame konfidentsiaalsena teavet, mida me teiega suheldes saame, sh teid ning maksekontot ja sealt tehtavaid maksetehinguid puudutavat teavet, välja arvatud seadusest tuleneva teabe avaldamise õiguse või kohustuse korral

  4.6. Me oleme vabastatud kohustusest säilitada konfidentsiaalsust juhul, kui te olete andnud kirjalikult või rakendustes või meie veebisaidil nõusoleku teabe avaldamiseks, või juhul, kui konfidentsiaalse teabe avaldamine on lubatud või nõutud kohaldatavate seaduste ja/või reguleerivate asutuste kohustuslike korralduste kohaselt

  5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

  5.1. Teie isikuandmeid säilitatakse üldiselt seni, kuni te teenuseid kasutate. Pärast teenuste kasutamise lõpetamist ja teie konto sulgemist säilitatakse teie isikuandmeid seni, kuni selliste andmete alusel võidakse kohaldatavate seaduste kohaselt nõudeid esitada

  5.2. Teatud andmeid, nt rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimisega seotud kohustuste täitmiseks kogutud andmeid või raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kohaldatavate õigusaktide ja valdkonna standardite kohaselt üldiselt vastavalt vähemalt viis või seitse aastat alates konto sulgemise kuupäevast, aga mitte üle 10 aasta

  5.3. Me lõpetame teie nõusolekul töödeldavate andmete töötlemise, kui te nõusoleku tagasi võtate, ja isikuandmete töötlemise õigustatud huvide alusel, kui olete selliseks töötlemiseks vastuväiteid esitanud

  6. Millised on teie õigused seoses andmetöötlusega

  6.1. Andmesubjektina võite ükskõik millal kasutada järgmisi õigusi

  6.1.1. Teie isikuandmete parandamise õigus

  6.1.2. Isikuandmetele juurdepääsu taotlemise õigus

  6.1.3. Isikuandmete kustutamise taotlemise õigus

  6.1.4. Andmete töötlemise aluseks oleva nõusoleku tagasivõtmise õigus

  6.1.5. Teie isikuandmete töötlemise piiramise taotlemise õigus

  6.1.6. Teie isikuandmete töötlemisele vastuväidete esitamise õigus

  6.1.7. Andmete liikuvuse õiguse kasutamine juhul, kui olete edastanud need andmed lepinguliste suhete täitmiseks või sõlmimiseks, nõustudes siinsete tingimustega või nõusoleku alusel, ja

  6.1.8 Kaebuse esitamise õigus vastavalt Eesti Andmekaitse Inspektsioonile aadressil www.akiee.

  Üldiste riskide avalikustamine

  See dokument kehtib kõikidele Purecoin OÜ kaudu pakutavatele teenustele. Selle dokumendi koopiale pääsete ligi ja saate selle alla laadida veebisaidilt www.purecoin.app.

  See teade annab teile teavet Purecoini poolt pakutava krüptoraha vahetamise ja rahakoti teenustega seotud riskide kohta. Selles dokumendis kehtib alljärgnev:

  „rakendused“ tähendab Purecoini Androidi või iOS-i mobiilirakendusi, mis annavad juurdepääsu teenustele;
  „Purecoin“ tähendab ettevõtet Purecoin OÜ, Eesti aktsiaseltsi registrikoodiga 14929082, aadressiga Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111б Tallinn, Eesti, mis pakub juurdepääsu krüptoraha vahetamise ja rahakoti teenustele Eesti rahapesu andmebüroo poolt väljastatud litsentsiga FVT000059;
  „Meie“ või „meid“ tähendab Purecoini.

  Küsimuste korral võite võtta ettevõttega ühendust vastavalt jägnevale:

  email: [email protected];
  mobiilirakendus: logige rakendusse sisse ja saatke meile turvaline sõnum.

  Kõik selles dokumendis sätestamata tingimused ja mõisted on sätestatud veebisaidil olevate tingimuste erinevates peatükkides.

  Te saate alusvara omanikuks, kui kasutate Purecoini poolt pakutavat virtuaalraha teenust.

  Kõigi krüptovaradega kaasneb suur risk ja need ei sobi paljudele investoritele. See teade pakub teile teavet nende toodetega seotud riskide kohta, aga ei saa selgitada kõiki riske ega seda, kuidas riskid teie isiklike asjaoludega seonduvad. Kahtluste korral peaksite küsima professionaalset nõu. On oluline, et te mõistaksite enne teenuste kasutamist täielikult riske ja et teil oleksid piisavad rahalised vahendid selliste riskide kandmiseks ning et te jälgite hoolikalt oma positsioone. Krüptoraha võib ohustada teie kapitali. Te ei tohiks investeerida raha, mille kaotamist te endale lubada ei saa; ent te ei saa kaotada rohkem kui teie kontol olev omakapital.

  Meie rakendusi kasutades tunnistate, et sellega kaasnevad mitut tüüpi riskid, sh kasutuseeskirjade või muude omaduste, nt kahvlitega seotud riskid, ja ükskõik milliste toetatud krüptorahade, sh nendega seotud Fiat-raha väärtuste kõikumised, vastaspoole riskid, sh mõne meie partneri ja tema partnerite jätkusuutlikkus, maksujõuetus, likvideerimine ja pankrot, regulatiivsed riskid ja ebakindlus. Ükskõik millise riski realiseerumise korral mõistate ja nõustute, et olete ainsana tagajärgede eest vastutav ning meie ei võta sellega seoses mingit vastutust ega kohustusi.

  Purecoin on täitnud ja täidab pidevalt uuesti asjakohast hoolsuskohustust kõikide oma partnerite ning neid ümbritsevate finantsriskide, maineriskide ja reguleerivate riskide puhul. Kui selgub või kui Purecoin leiab, et vastaspoole risk, sh turvarisk teie toetatud krüptorahadele on vastuvõetamatu, lõpetame kohe koostöö ja/või teenuse osutamise ning teavitame teid sellest rakendustes.

  Meie rakendusi kasutades mõistate ja nõustute, et teie premeerimine intressiga toimub ainuüksi meie äranägemisel ega ole kohustuslik ning me ei taga preemia tähtaegset kättesaamist. Meil on õigus aeg-ajalt intressi muuta ja seda näidatakse teile rakendustes ning siinsetes tingimustes ilma teid sellest eelnevalt teavitamata. Sellisel juhul ostame teilt toetatud krüptoraha määratud Fiat-raha eest tagasi ning intresside arvutamine lõpetatakse sellest hetkest alates ja intress tasutakse järgmise kuu esimesel päeval.

  Lisaks peate tagama, et suudate oma konto positsioone pidevalt jälgida, sest te olete ainsana selle eest vastutav. Me ei vastuta teie konto positsioonide jälgimise eest.

  Turuhind võib tellimuse esitamise ja täitmise vahelisel ajal muutunud olla ja seega ei saa me tagada, et nõutud hind on sama mis hind, millega tellimus täidetakse, teie poolt saadav hind võib olla teie kasuks või kahjuks.

  Lisaks kaasnevad riskid veebipõhiste tehingute tegemise ja kauplemise süsteemidega, sh tarkvara- ja riistvararikked ning internetiühenduse katkemine.

  Kuna krüptovarade turud on detsentraliseeritud ja investeerimisteenuste osas reguleerimata, ei saa Purecoini poolt pakutavaid teenuseid kasutavad kliendid täiel määral kasu nendele nn MIFID-režiimi alla kuuluvaid reguleeritud investeerimisteenuseid saavatele klientidele pakutavatest kaitsemeetmetest. See tähendab ka, et ei ole keskpanka, kes võib kriisi korral krüptovara väärtuse kaitsmiseks parandusmeetmeid rakendada või rohkem raha väljastada.

  Krüptovaraturu määrab ainult pakkumine ja nõudmine ning see on sageli äärmiselt ettearvamatu ja heitlik. Krüptovara hind on enamasti läbipaistmatu ja väga spekulatiivne ning kätkeb endas turuga manipuleerimise ohtu. Halvimal juhul võib toode muutuda väärtusetuks.

  Oluline on eristada graafikutes näidatavaid indikaatorhindu ja rakendustes näidatavaid kaubeldavaid hindu. Indikaatorhinnad näitavad lihtsalt turuseisu. Kuna krüptovaraturud on detsentraliseeritud ehk puudub üks keskne börs, kus kõiki tehinguid teostatakse, võib iga turutegija veidi erinevaid hindu noteerida. Seega peegeldavad ükskõik millises meie või kolmanda isiku poolt avaldatud graafikus olevad hinnad vaid indikaatorhindu ega ole tingimata tegelikud kauplemishinnad, millega tehinguid teha.

  Krüptovaradega kauplemist võidakse tehingute anonüümsuse tõttu väärkasutada illegaalseks tegevuseks ja kui õiguskaitseasutused väidetavalt ebaseaduslikku tegevust uurima hakkavad, võib see investoritele negatiivset mõju avaldada.

  Seetõttu tuleks krüptovarasid käsitada kui äärmiselt kõrge riskiga varade kategooriat ja te ei tohiks investeerida raha, mille kaotamist te endale lubada ei saa. Eelnevat arvesse võttes ei sobi krüptovarad igale investorile. Te peaksite kasutama neid tooteid vaid siis, kui teil on olemas vajalikud teadmised ja kogemused, te mõistate nende toodete omadusi ja riskipositsiooni. Samuti peaksite veenduma, et toode on teile teie asjaolusid ja rahalist olukorda arvestades sobiv. Lisaks ei saa meie teenuste kasutamist kunagi käsitada kui turvalist investeeringut, vaid pigem kui investeeringut, millega kaasneb suur kahjurisk. Peale selle lisandub veebihindadele meie tasu, mis muudab rakendustega kauplemise veelgi muutlikumaks.

  Krüptovaradega kauplemise kahjurisk võib olla väga suur. Seetõttu kaaluge hoolikalt, kas selline kauplemine on teile teie finantsolukorda arvestades sobiv. Peaksite teadma, et te võite kaotada kogu hoiustatud raha.

  Kuna plokiahel on sõltumatu avalik või privaatne partnervõrk ja me ei kontrolli seda mingil viisil, ei vastuta me rikete ja/või eksimuste ja/või vigade ja/või rikkumiste eest, mis esinevad plokiahelas või mõnes muus võrgus, kus krüptovarasid väljastatakse ja/või kus nendega kaubeldakse. Ükskõik millised muudatused ja/või parandused plokiahela süsteemis on teie suhtes siduvad ja kohaldatavad, samuti kohaldatakse teile plokiahelale kohaldatavaid seadusi. Me ei anna mingeid otseseid ega kaudseid seadusjärgseid või muid kinnitusi ega tagatisi seoses plokiahela funktsioonidega ja ükskõik milliste turvanõuete rikkumisega plokiahelas.

  Purecoin ei oma ega kontrolli tarkvara alusprotokolle, mis reguleerivad rakendustes kauplemiseks saadaoleva krüptovara toimimist. Üldiselt on alusprotokollid avatud lähtetekstiga ja igaüks võib neid kasutada, kopeerida, muuta ning levitada. Purecoin ei vastuta alusprotokollide toimimise eest ega taga nende funktsionaalsust, turvalisust või kättesaadavust. Alusprotokollidele kohaldatakse järske toimimisreeglite muutusi (nn kahvleid) ja sellised sündmused võivad mõjutada materiaalselt teie nimel hoiustatava krüptovara väärtust, funktsiooni ja/või isegi nime. Kahvli korral võime me toimingud ajutiselt peatada (teid eelnevalt teavitades või mitte) ja Purecoin võib (a) oma süsteeme konfigureerida või ümber konfigureerida või (b) otsustada mitte toetada (või lakata toetamast) kahvliga protokolli. Purecoin võib reguleerida (aga ei ole kohustatud seda tegema) teie kontot seoses kahvliga olenevalt iga ükskõik millisele teie valduses olevale konkreetsele krüptovarale omistatava sündmuse asjaoludest.

  Me võime valida ükskõik millise tellimuse täitmise ja/või ükskõik millise Fiat-raha ja krüptovara hoidmise kolmanda isiku kaudu. Sellised kolmandad isikud ei ole pangad, mis annavad hoiustele garantii. Kui selline kolmas isik kaotab raha, läheb pankrotti või lõpetab äritegevuse, ei ole olemas konkreetseid õiguskaitsemeetmeid, mis kataksid teie kahjud seoses vahendite või krüptovaraga, mida olete sellise kolmanda isiku juures hoiustanud, isegi kui selline isik on registreeritud pädevas asutuses. Olenevalt digitaalse rahakoti struktuurist ja turvalisusest võib mõni neist olla vastuvõtlikud häkkimisele, mille tulemuseks võib olla kliendi varade vargus või kaotus. Purecoin ei vastuta kolmandate isikute poolt põhjustatud kaotuste eest.

  Kui teie tellimuse sisuks olev krüptovara eemaldatakse ükskõik millal nimekirjast ja/või me ei toeta ükskõik millisel põhjusel enam selle krüptovaraga kauplemist, suletakse kohaldatav tellimus viivitamatult. Kui Purecoini teavitatakse, et teile kuuluv krüptovara kustutatakse nimekirjast ja/või eemaldatakse ja/või tühistatakse ükskõik milliselt börsilt (mõni kõikidelt) ning me usume, et selliste krüptovaradega ei saa kaubelda, teeme me pingutusi nende krüptovarade müümiseks teie eest määratud ajal, hinnaga ning viisil.

  Üldised riskid

  Rakenduste kaudu kauplemisel võib esineda süsteemirikkeid. Peaksite olema teadlik ükskõik millisest süsteemi rikkest tulenevatest riskidest, mis võib tähendada, et teie tellimus võib hilineda või ebaõnnestuda.

  Te tunnistate, et mobiilipõhise kauplemissüsteemi kasutamisega internetis kaasnevad riskid, sealhulgas riistvara, tarkvara ja internetiühenduse probleemid, pahavara risk, kolmandate isikute teabele ja/või teie nimel hoiustatavatele varadele (sh teie krüptovarale) loata juurdepääsu risk, küberrünnak, krüptovarade võrgu rike (nt plokiahel), arvutiviirused, sideprobleemid, katkestused, rikked, moonutused või mis tahes põhjusel toimuvad viivitused teenuste kaudu kauplemisel, nuhkvara, paanikatarkvara, trooja hobused, ussviirused või muu pahavara, mis võib kahjustada teie arvutit või muid seadmeid, või andmepüük, saatja aadressi võltsimine või muu rünnak. Samuti peate teadma, et SMS-i ja e-posti teenused on vastuvõtlikud saatja aadressi võltsimisele ja andmepüügil rünnakutele ning te peaksite väidetavalt meilt pärit sõnumite lugemisel ettevaatlik olema.

  Meie lõivud ja tasud on sätestatud veebisaidil ja rakenduses. Arvestage, et teie puhul kehtivad kõik kulud ja tasud, sest sellised kulud ning tasud mõjutavad teie kasumlikkust.

  Kõiki veebisaidil või rakendustes olevaid arvamusi, uudiseid, uuringuid, analüüse, hindu või muud teavet pakutakse üldiste turukommentaaridena ning need ei kujuta endast investeerimisnõuandeid. Me ei vastuta ühegi pakutud soovituse, prognoosi või muu teabe põhjal tehtud investeeringust tuleneva kahju eest.

  Varasem sooritus ei garanteeri edu tulevikus. Investeeringu väärtus või langeda ja tõusta.

  Kõik teie meie juures avatud kontoga seotud saldod on eurodes, mis ei tarvitse olla hoiustamiseks kasutatud valuuta, seega peaksite olema teadlik kursside kõikumisest.

  logo

  Pure'i/Cryptot juhib Eestis asuv ettevõte Purecoin OÜ (äriregistri number 14929082), mille tegevust reguleerib rahapesu andmebüroo; litsentsinumber FVT000059, registrijärgne asukoht aadressil Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111, Tallinn, Estonia.

  Riskihoiatus Krüpto: Seda veebisaiti kasutades nõustute meie kasutustingimustega. Midagi sellel veebisaidil ei tohiks tõlgendada kui soovitust tegutsemiseks. PureCoin OÜ on järgmise litsentsi omanik: FVT000059. Põhjalikumat teavet leiate tingimuste alt.

  Purecoini kaardi väljastab Optimus Cards UK Limited, Mastercardi peamine liige ja Financial Conduct Authority (Firma viitenumber 902034) on volitanud seda e-raha asutusena. Optimus Cards UK Ltd on registreeritud Inglismaal ja Walesis, nr 09044866 ja nende registrijärgne asukoht on Suite A, 6 Honduras Street, London, Inglismaa, EC1Y 0TH

  In a case any conflict, discrepancy or contradiction between the English and Estonian versions, the English version shall prevail.